Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin cơ bản và báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023: 

31/03/2023 08:48
Chia sẻ qua:

Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin cơ bản và báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DlU5bHN0wchrhI4Aib_-xbylkD-HL52W?usp=share_link