Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin theo Nghị định 47

27/06/2023 15:10
Chia sẻ qua:

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực trạng quản trị và tổ chức của doanh nghiệp năm 2022:
https://https://drive.google.com/file/d/1jDhTefJkOM1KxPo_g9hDdzSNhRUGJvZ2/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1DVMiL6d67oD-dcV9TWUe3muxk2mFEuOx/view?usp=drive_link