Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố một số phụ lục hoạt động năm 2019

26/03/2020 14:45
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố một số phụ lục hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

1. Phụ lục số 5: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

2. Phụ lục số 7: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

3. Phụ lục số 8: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

4. Phụ lục số 9: Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Quý IV Năm 2019

5. Phụ lục số 9: Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019

6. Phụ lục số 10: Báo cáo Chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Chi tiết vui lòng xem tại: https://www.dropbox.com/sh/zroxvb2quyl6of2/AAAONEDjC-bqR4hFX6ch-NEra?dl=0