Hanoitourist công bố một số phụ lục hoạt động của Tổng công ty

04/04/2019 15:59
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố một số phụ lục hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

1. Phụ lục số V - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

2. Phụ lục số VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

3. Phụ lục số VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

4. Phụ lục số IX - Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội 

5. Phụ lục số IX - Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

6. Phụ lục số X - Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Chi tiết vui lòng xem tại: https://www.dropbox.com/sh/eacwutyi1knp9r2/AADAEiQaQZRVGv_lIg60Pt4Ha?dl=0