Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ

07/10/2022 15:07
Chia sẻ qua:

 Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin cơ bản về Tổng công ty Du lịch Hà Nội và báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DlU5bHN0wchrhI4Aib_-xbylkD-HL52W?usp=share_link

 

 

.